Project werelddiaconaat 2017 - 2018 Project werelddiaconaat 2017 - 2018

Zoals u weet ondersteunen we al enkele jaren twee diaconale projecten met meerdere collecten per jaar. Dit betreft één binnenlands diaconaal project en één wereld diaconaal project.
In 2015 en 2016 was het wereld diaconaal project Mwana Ukundwa. In de volgende kerkbode hopen we u bekend te maken hoeveel  de gemeente hiervoor heeft opgehaald .
Voor 2017 en 2018 hebben we een nieuw project uitgekozen. Het nieuwe project heeft als doel om de gezondheid en leefomstandigheden van de armen in Egypte te verbeteren.
We zullen dit project steunen via project 10 27, het diaconale programma van de GZB.
De naam van dit project verwijst naar Lucas 10 vers 27. "Hij antwoordde en zei:  U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand,  en uw naaste als uzelf." Als gemeente van Christus mogen we getuigen van de woorden van het Evangelie, maar ook door daden. Project 10 27 ondersteunt hervormd-gereformeerde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland om de liefde van Christus praktisch zichtbaar te maken.
De kerk in Egypte is de Koptische Orthodoxe kerk. De kerk heeft een lange geschiedenis. Door de revolutie van 2011 volgde er een golf van geweld tegen christenen. Kerken, christelijke boekwinkels, kloosters en christelijke scholen werden geplunderd en platgebrand. Vaak werd de massa opgestookt door islamitische groeperingen. Dit zorgt voor spanning onder de christelijke gemeenschap.
De kerk van Egypte heeft het diaconale programma Bless (Engels woord voor zegenen). Het programma wordt erkend door de overheid en is goed georganiseerd en heeft veel draagvlag in de samenleving. Ze houden zich vooral bezig met ontwikkelingswerk, kinderopvang, basisgezondheidszorg en gehandicaptenwerk.
We hopen als gemeente het diaconale programma Bless via het project 10 27 de komende twee jaar te ondersteunen met onze gebeden en  gaven. Dit geeft de christen in Egypte veel diaconale mogelijkheden. Op de website van de kerk vind u informatie over dit project. Daar kunt u ook een geldthermometer zien die na iedere collecte voor dit project wordt bijgewerkt met daarop weergegeven de totale opbrengst voor dit project. Verder wordt u  door middel van de vermeldingen van de collectedoelen in de kerkbode op de hoogte gehouden over dit project.
 
Groet
Een hartelijke groet namens het College van Diakenen.
 

terug