Mogelijke uitbreiding kerkgebouw Mogelijke uitbreiding kerkgebouw

Op verzoek van de kerkenraad en in overeenstemming met het beleidsplan is een werkgroep de wenselijkheid en de mogelijkheden aan het onderzoeken voor een eventuele uitbreiding van ons kerkgebouw, zodat we mogelijk ook 's ochtends in één dienst kunnen samenkomen. Hierbij wordt momenteel met name de mogelijkheid onderzocht om de kerkzaal uit te breiden aan de voorzijde van de kerk.

Dit betekent dat de muur achter de preekstoel zal worden opengebroken en daarachter circa 160 extra zitplaatsen worden gerealiseerd. De preekstoel zou dan verplaatst kunnen worden naar de zijkant van de kerkzaal (ter hoogte van huidige uitgang aan de voorzijde). Er zijn hierover verkennende gesprekken gevoerd met de gemeente Krimpenerwaard en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en tevens is door een architect een eerste schets gemaakt. Het voordeel van de uitbreiding zou zijn dat we als gemeente ’s ochtends in één dienst bij elkaar kunnen komen en zo meer één gemeente kunnen zijn. Andere voordelen zijn dat er minder inzet benodigd is van predikanten, kosters en organisten en dat we na afloop van bijzondere diensten (zoals samenzangavonden rond Kerst en Pasen) gelegenheid hebben voor het ontmoeten van elkaar. Nadelen zijn bijvoorbeeld dat de mogelijkheid vervalt om juist specifiek de vroege of de late ochtenddienst bij te wonen en dat het sommige gemeenteleden een benauwend gevoel geeft om met zoveel mensen in één ruimte te zitten.

De kosten van deze uitbreiding worden voorzichtig geschat op EUR 1,2 tot 1,5 miljoen. Indien het plan doorgaat, zal voorafgaand het financieringsplan rond moeten zijn en het uitgangspunt is dat de rekening van de uitbouw door de huidige generatie wordt betaald (en niet door volgende generatie(s) gefinancierd zal moeten worden). Dit betekent dat eventuele leningen in maximaal 20 jaar afgelost zullen moeten worden. Uiteraard zal ook rekening gehouden moeten worden met andere te verwachten bijzondere uitgaven de komende jaren, zoals bijvoorbeeld de uitgaven inzake de vervanging van het kerkorgel. Ter indicatie: de actie Kerkbalans heeft dit jaar circa EUR 187.500 opgebracht.

De inzameling van gelden voor de mogelijke uitbouw zullen bovenop dit bedrag moeten worden ingezameld. Een aantal jaar geleden is weleens een plan ontwikkeld om aan de zijkant van de kerk (zuidzijde) aan te bouwen. Vanwege het feit dat aan deze kant vroeger een begraafplaats is geweest, is het niet toegestaan aan deze zijde van de kerk uit te bouwen. Om deze reden is er nu voor gekozen om een uitbouw aan de voorzijde te onderzoeken. Overigens zal er (voordat er eventueel gestart zou kunnen worden met de aanbouw) een archeologisch onderzoek moeten plaatsvinden.

De gemeente Krimpenerwaard en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed willen voorafgaand aan de eventuele bouw uitsluiten dat er zaken van historische waarde in de bodem verloren zouden kunnen gaan. Daarnaast zullen nog diverse zaken nader onderzocht moeten worden, zoals parkeergelegenheid, de mogelijke overlast voor omwonenden en de looptijd van het project, etc. De werkgroep (bestaande uit: Piet van 't Veer, Teus van der Graaf, Paul Verhoef, ds. Robert Eisinga, Henk Noomen en Lando de Kool) hoort graag uw mening hierover. De komende tijd zal daarom door ouderlingen tijdens huisbezoeken enige aandacht hieraan worden besteed.

Daarnaast zouden wij als werkgroep graag uw mening willen weten. Met name of het uw voorkeur heeft om één in plaats van twee ochtenddiensten te houden, of u bereid zou zijn om hier aan mee te betalen en zo ja, hoeveel (eenmalig of per jaar) en of u verder bijzondere op- of aanmerkingen heeft. Graag ontvangen we uw mening, opmerkingen en suggesties schriftelijk.

Deze kunt u indienen bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters: Lando de Kool, Burg. Winklerstraat 22 of per e-mail ( ).

Een schets van de mogelijke uitbreiding is hier te downloaden.

terug