Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2018

Het college van kerkrentmeesters heeft de jaarrekening 2018 opgesteld. Deze jaarrekening is besproken met de commissie van bijstand op 25 februari 2019 en met de kerkenraad op 20 maart 2019. Tevens heeft een beoordeling van deze jaarrekening plaatsgevonden door een externe accountant.

De staat van baten en lasten sluit per saldo met een positief resultaat van circa EUR 20.000. Daarnaast is sprake geweest van een bijzondere gift van EUR 3.500. Deze gift is conform de gehanteerde grondslagen rechtstreeks aan het vermogen toegevoegd. Het totale eigen vermogen is hierdoor met circa € 23.500 gestegen tot circa € 804.000.

Op grond van artikel 7 lid 2 van Ordinantie 11 (PKN) wordt een samenvatting van de jaarrekening door de kerkenraad in de gemeente gepubliceerd en wordt de jaarrekening in haar geheel gedurende een week ter inzage gelegd. De samenvatting treft u onderstaand aan. Verder ligt de jaarrekening van 30 maart t/m 6 april 2019 ter inzage bij de penningmeester (Lando de Kool, Burg. Winklerstraat 22). Wilt u deze jaarrekening inzien of heeft u vragen, dan graag telefonisch (0182-353605) een afspraak maken. Een kopie van de jaarrekening is per e-mail op te vragen:

Staat van baten en lasten over 2018

    Realisatie   Realisatie   Begroting
    2018   2017   2018
       
             
Opbrengsten onroerende zaken   750   1.800   1.500
Opbrengsten uit rente   217   321   750
Opbrengsten levend geld   276.320   273.212   277.750
Door te zenden collecten en giften   6.406   6.312   6.000
Som der baten   283.693   281.645   286.000
Kosten kerkelijke gebouwen en inventarissen (excl. afschrijvingen)   31.241   23.365   25.000
Afschrijvingen   17.610   17.642   21.000
Pastoraat   111.088   155.241   165.500
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten   36.783   20.709   20.500
Verplichtingen en bijdragen andere organen   29.958   28.280   27.500
Salarissen en vergoedingen   24.349   27.593   26.500
Kosten beheer en administratie   11.746   8.492   9.250
Bankkosten   870   866   750
Som der lasten   263.645   277.188   296.000
             
Saldo van baten en lasten   20.048   (543)   10.000

 

terug