Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2017

Het college van kerkrentmeesters heeft de jaarrekening 2017 opgesteld. Deze jaarrekening is besproken met de commissie van bijstand op 31 mei 2018 en met de kerkenraad op 20 juni 2018. Tevens heeft een beoordeling van deze jaarrekening plaatsgevonden door een externe accountant.
De staat van baten en lasten sluit per saldo met een licht negatief resultaat van circa EUR 500. Naast het negatieve resultaat is sprake geweest van een aantal bijzondere giften, namelijk een erfenis van circa € 73.000 en een legaat van € 15.000. Voor deze bijzondere giften zijn we bijzonder dankbaar. Deze giften (totaal circa € 88.000) zijn conform de gehanteerde grondslagen rechtstreeks aan het vermogen toegevoegd. Het totale eigen vermogen is hierdoor met circa € 87.500 gestegen tot circa € 780.000.
Op grond van artikel 7 lid 2 van Ordinantie 11 (PKN) wordt een samenvatting van de jaarrekening door de kerkenraad in de gemeente gepubliceerd en wordt de jaarrekening in haar geheel gedurende een week ter inzage gelegd. De samenvatting treft u onderstaand aan. Verder ligt de jaarrekening van 7 t/m 14 juli ter inzage bij de penningmeester (Lando de Kool, Burg. Winklerstraat 22). Wilt u deze jaarrekening inzien of heeft u vragen, dan graag telefonisch (0182-353605) een afspraak maken. Een kopie van de jaarrekening is per e-mail op te vragen:

Staat van baten en lasten over 2017

    Realisatie   Realisatie   Begroting
    2017   2016   2017
       
             
Baten onroerende zaken   1.800   2.700   1.500
Rentebaten   321   1.061   800
Bijdragen levend geld   273.212   270.842   271.200
Door te zenden collecten en bijdragen derden   6.312   5.037   6.000
Overige baten   -   -   3.500
Som der baten (a)   281.645   279.640   283.000
Lasten onroerende zaken en in-ventarissen (excl. afschrijvingen)   18.365   20.392   20.000
Afschrijvingen   17.642   18.496   18.000
Pastoraat   155.241   148.175   159.000
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten   20.709   17.214   19.500
Verplichtingen en bijdragen andere organen   28.280   27.162   27.400
Salarissen en vergoedingen   27.593   26.162   25.500
Kosten beheer en administratie   8.492   12.003   8.000
Rentelasten   866   762   500
Som der lasten (b)   277.188   270.366   277.900
             
Saldo: a-b   4.457   9.274   5.100
Toevoegingen aan voorzieningen   -5.000   -5.000   -5.000
Saldo van baten en lasten   (543)   4.274   100
 
 

terug