Begroting diaconie 2018 Begroting diaconie 2018

Gemeente, in deze kerkbode en op de website van onze gemeente vindt u een samenvatting van de begroting 2018 van de diaconie opgesteld door het college van diakenen. De kerkenraad heeft in haar vergadering van 25 oktober 2017 de begroting voorlopig vastgesteld.
Voor 2018 zijn de totale baten begroot op € 63.925 (2017 € 63.750). De totale lasten zijn begroot op € 66.085 (2017 € 66.275). De mutaties aan fondsen en voorzieningen zijn zodanig begroot dat per saldo € 100 aan de fondsen onttrokken wordt. Hierdoor bedraagt het begrote resultaat € 2.260 negatief. Voor 2017 bedraagt het begrote resultaat € 2.025 negatief.
 
Hieronder zijn enkele posten nader toegelicht.
 
De bijdragen levend geld zijn opgebouwd uit collecten, bijdragen van kerkradioluisteraars, opbrengsten van de open maaltijden en opbrengsten van de ouderenmiddag (kerst). Voor 2018 zijn, net als in 2017, op 12 zondagen de inzamelingen van de gaven bestemd voor algemeen diaconaal werk. Daarnaast zijn net als in 2017 de inzamelingen op biddag en dankdag bestemd voor plaatselijk diaconaal werk.
De post door te zenden collecten heeft betrekking op collecten waarbij gecollecteerd wordt voor een bestemd doel. Deze collecten worden volledig doorgezonden naar het bestemde doel. De begrote bedragen komen ook terug als last onder diaconaal werk landelijke en diaconaal werk wereldwijd.
Bij verplichtingen / bijdragen andere organen betreft de belangrijkste post de afdracht aan de PKN van het  diaconaal quotum.
De belangrijkste kostensoorten onder diaconaal werk plaatselijk zijn de kosten voor ouderenwerk (kerstmiddag, fruitbakjes en dagboeken) en de tegemoetkoming in de kosten voor vakanties.
Het diaconaat is een belangrijke taak van de gemeente. Met uw bijdrage maakt u dat mogelijk. Daarom hopen wij dat wij voor 2018 op uw bijdrage kunnen rekenen, zodat wij ons gemeentelijke, landelijke en wereldwijde  diaconale werk kunnen blijven doen.
 
De volledige begroting 2018 ligt van 13 november tot en met 17 november, tussen 19.00 en 20.00 uur, ter inzage bij de penningmeester Jan Willem de Mik, Pleinstraat 32. Mocht u vragen hebben dan kunt dit eventueel ook telefonisch (382299) doen tijdens het bovengenoemde tijdstip.  Met vriendelijke groet, Jan Willem de Mik, penningmeester.
Een hartelijke groet namens het College van Diakenen.
 

terug