Beleidsplan Verdiepen & Verbinden Beleidsplan Verdiepen & Verbinden

Uitwerking van het beleidsplan 2016-2020
Voor het komende winterwerkseizoen is het jaarthema gekozen: Samen bij Eén.
We denken breed in de gemeente na over onze persoonlijke relatie met God, stille tijd en hoe we kunnen groeien in geloof. Tegelijk denken we na over de eredienst en hoe we als gemeente samen kunnen groeien in de ‘verborgen omgang’ met onze Drie-Enige God. We zouden het mooi vinden als dit ook in verschillende kringen en bijeenkomsten wordt gedaan. Op die manier kunnen jong en oud elkaar helpen met een eerlijk gesprek over de omgang met God en groeien in geloof. Het delen van ervaringen en uitspreken wie God voor je is, kan daarbij stimulerend werken.
Bij de opening van het winterwerk (DV 17 en 18 september) staat het thema Samen bij Eén centraal. In de dienst wordt gepreekt over Exodus 17:1-7. In de laatste kerkenraadsvergadering hebben we ter voorbereiding een bijbelstudie hierover gedaan.
In die vergadering is ook een kerkenraadswerkgroep ingesteld die de opdracht heeft om met kerkenraad en gemeente een bezinning te doen op de eredienst, liturgie en de gemeentezang. De werkgroep zal in de zomer een voorstel doen voor de stappen en mogelijk al iets van basisinformatie verzamelen. In het komende winterwerkseizoen wordt dan op verschillende momenten nagedacht over deze onderwerpen. 
Zie ook (in pdf-format te downloaden):
1   beleidsplan 2016-2020
2   de prioritering van de voornemens uit het beleidsplan . 
3   voortgang voornemens mei 2017.

Inhoud beleidsplan
 De hoofdstukken van het beleidsplan zijn de volgende:

  1. Christelijke gemeente
  2. De vierende en biddende gemeente
  3. De pastorale gemeente
  4. De lerende gemeente
  5. De getuigende gemeente
  6. De dienende gemeente
  7. De benodigde middelen
  8. Communicatie
Het thema Verdiepen & Verbinden zal ook het hoofdthema zijn voor de gemeenteactiviteiten in de komende drie jaar. Elk jaar zal een specifiek aspect aan de orde komen met een specifiek jaarthema. Deze jaarthema’s worden in het voorjaar van 2016 vastgesteld.
 
Seizoen 2016-2017: accent op de verdieping in de relatie met onze Drie-enige God en de noodzakelijke verbinding met Hem om Hem te eren in de gemeente en ons dagelijks leven.
Seizoen 2017-2018: accent op de verdieping van de onderlinge geloofsgemeenschap en de liefdesverbinding die we als lichaam van onze Heere Jezus Christus hebben.
Seizoen 2018-2019: accent op de verdieping van ons getuigenis in de wereld en het kunnen verbinden met mensen om ons heen in gehoorzaamheid aan de roeping van onze Heere en Heiland.
 
De kerkenraad heeft de specifieke voornemens uit het beleidsplan verdeeld over de komende drie jaar en daarmee ook een prioriteitsvolgorde gegeven. De voornemens zijn geordend onder de drie jaarthema’s. Hierdoor ontstaat logica in het uitvoeren van de voornemens en kunnen ze zo mogelijk ingebed worden in het gemeentebrede denken over de drie accenten. Een voorbeeld: In het seizoen 2016-2017 waarin we nadenken over onze relatie tot God is het logisch om het accent op de vierende/biddende en lerende gemeente te leggen. Vervolgens is het dan ook logisch om een voornemen dat bijvoorbeeld te maken heeft met het nadenken over de eredienst ook in dat zelfde seizoen uit te voeren.
  

terug