Begroting 2019 Begroting 2019
Begroting 2019
Het college van kerkrentmeesters heeft haar begroting voor 2019 opgesteld. Deze begroting is besproken met de commissie van bijstand en de kerkenraad.
De begroting 2019 sluit met een negatief resultaat van baten en lasten van € 4.750 (2018: 10.000 negatief). De totale begrote baten liggen in lijn met de begrote baten 2018.
De begrote lasten 2019 liggen circa € 7.000 lager dan de lasten waarmee in de begroting 2018 rekening is gehouden en liggen circa € 7.000 hoger dan de realisatie 2017. Voornaamste verschillen zitten in de kosten van het pastoraat. In 2017 is als gevolg van ziekte van één van de predikanten sprake geweest van een uitkering ziekengeld van circa € 9.000, waardoor de totale kosten van het pastoraat lager uitvielen. Voor 2018 is rekening gehouden met twee fulltime predikanten en voor 2019 is gedurende de eerste maanden rekening gehouden met een vacature in wijk A.
Op grond van artikel 16 lid 6 van de plaatselijke regeling voor de samenstelling en werkwijze van het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Bergambacht wordt een samenvatting van de begroting door de kerkenraad in de gemeente gepubliceerd en wordt de begroting in haar geheel gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage gelegd. Deze samenvatting treft u onderstaand aan. Verder ligt de begroting van 10 t/m 17 november ter inzage bij de penningmeester (Lando de Kool, Burg. Winklerstraat 22). Wilt u deze begroting inzien of heeft u vragen, dan graag telefonisch (0182-353605) een afspraak maken. Een kopie van de begroting is per e-mail op te vragen: Door gemeenteleden kunnen tegen de vastgestelde begroting binnen 14 dagen na afloop van de termijn van ter inzagelegging bezwaren worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken, Dorpsstraat 50, 2995 XH Heerjansdam.
      Begroting   Begroting   Realisatie
    2019     2018   2017
         
               
Baten onroerende zaken   800     1.500   1.800
Rentebaten   150     750   321
Bijdragen levend geld   277.500     277.750   273.212
Door te zenden collecten en bijdragen derden   6.000     6.000   6.312
Som der baten (a)   284.450     286.000   281.645
               
Lasten onroerende zaken en inventarissen (excl. afschrijvingen)   24.100     25.000   23.365
Afschrijvingen   19.000     21.000   17.642
Pastoraat   158.550     165.500   155.241
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten   20.000     20.500   20.709
Verplichtingen en bijdragen andere organen   30.200     27.500   28.280
Salarissen en vergoedingen   27.500     26.500   27.593
Kosten beheer en administratie   9.000     9.250   8.492
Bankkosten en rentelasten   850     750   866
Som der lasten (b)   289.200     296.000   282.188
               
Saldo van baten en lasten   (4.750)     (10.000)   (543)
terug